Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
มติ ก.ท.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 พ.ย. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งมติประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2565 (ที่ มส 0023.2/ว 5558 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565)
21 ต.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งมติประชุม ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2565
29 ก.ย. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน เรียน นายอำเภอปาย ขุนยวม แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง แจ้งมติประชุม ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2565 (ที่ มส 0023.2/ว 4572 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565)
23 ส.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน มติที่ประชุม ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2565
26 ก.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน มติที่ประชุม ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2565
22 มิ.ย. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน มติที่ประชุม ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2565
24 พ.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.2/ว2553 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งมติประชุม ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
05 พ.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แก้ไขรายละเอียดสรุปมติการประชุม ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2565
29 เม.ย. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน มติ ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2565
31 มี.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน แก้ไขรายละเอียดสรุปมติ ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2565

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th