Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว5602 เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. ... (30 พ.ย. 2565)  
ที่ มส 0023.3/ว5603 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลู... (30 พ.ย. 2565)  
ที่ มส 0023.3/ว5605 เรื่อง แนวทางการบูรณาการกิจกรรม (หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อ... (30 พ.ย. 2565)  
ด่วนมาก ที่ มส 0023.3/ว5606 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพ... (30 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว5510 เรื่อง การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง... (30 พ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว5607 เรื่อง ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส... (30 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว5614 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนข... (30 พ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว5616 เรื่อง แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่... (30 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว5617 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยย... (30 พ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว1223 เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรั... (30 พ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว1222 เรื่อง เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ง... (30 พ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว1221 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริกา... (30 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว 1224 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเค... (30 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว5580 เรื่อง ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (29 พ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.2/ว5579 เรื่อง การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ... (29 พ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว1218 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุ... (29 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว1219 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาอาสาสมัครบริบาลท้... (29 พ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว1215 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค... (28 พ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว1214 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรม อบต.น่าอยู่ สำหรับดำเ... (28 พ.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว1213 เรื่อง การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสั... (28 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมความรู้บนโลกออนไลน์ (14 พ.ย. 2565)  
ที่ มส 0023.5/621 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (10 ต.ค. 2565)  
การจัดสร้างพระพุทธรูปและวัตถุมงคลราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสการสถาปนากร... (14 ก.ย. 2565)  
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตร "108 ปี ห้องสอนศึกษา มินิมาราธอน 2022" (13 ก.ย. 2565)
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล "เพชราชภัฏ-เพชรล้านนา" พุท... (09 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/532 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (07 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/469 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (11 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เ... (08 ส.ค. 2565)
ขอความร่วมมือจัดส่งภาพถ่ายการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าถิ่น หรือชุดชาติพันธุ์ เพื่... (08 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ (02 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร ' การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบคว... (27 ก.ค. 2565)
เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่ง... (27 ก.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/421 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (12 ก.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/407 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานเงินประจำเดือนจากระบบ ... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๖๖... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในห้วงวันที่ 27 มิถุนาย... (17 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (26 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแ... (25 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป... (25 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การอบรม "เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม" (25 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจ... (14 พ.ย. 2565)  

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเ... (08 ส.ค. 2565)  

ขอความร่วมมือประเมินความพ... (22 ก.พ. 2565)  

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท... (18 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการประเมินคว... (05 มี.ค. 2564)

ทถจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประ... (05 พ.ย. 2563)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำ... (31 ก.ค. 2563)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 3... (03 ต.ค. 2565)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (03 ต.ค. 2565)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (30 ก.ย. 2565)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เก็บเอกส... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานส... (29 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โ... (22 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (19 ก.ย. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุง... (15 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 6 ... (06 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 2... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 2... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยน... (01 ส.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th